Tarieven

Tarieven:

Kennismakingsgesprek                                                                               15-30 minuten   GRATIS
Intake-of eindgesprek                                                                                  30-60 minuten      € 35
Coachingssessie  individueel of op school                                         60 minuten             € 60
Gesprek met leraar van uw kind                                                              60 minuten              € 60

Sociale vaardigheidstraining “in je natuur” (min 4)                         6 sessies totaal     €150

“Sparren maar” sessie                                                                                   60-76 minuten       €25

Terugkom mogelijkheden in de vorm van:  

seizoenssessie: ieder seizoen een losse sessie van                       60 minuten              €60

of APK : 1 keer per jaar een losse sessie van                                      60 minuten.             €60

Workshops

Opvoedkwaliteitenspel                                                                                   60 minuten             € 20 (totaal bij (minimaal 2 volwassenen)

Schatgravers                                                                                                        60 minuten             €10 per kind bij (minimaal 4 deelnemers)

Met aandacht de natuur in                                                                             60 minuten            €10 per kind (minimaal 6 deelnemers)

Natural Mindfulness

Wandelen met de groep                                                                                 2,5 uur                           €20

Op de sup                                                                                                                2 uur                              €10

Eventuele vergoedingen:

Er is een aantal mogelijkheden om toegang te krijgen tot een coachbudget. Onderstaande opties zijn ter indicatie, er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Via de ziektekostenverzekeraar:
Coaching wordt vaak vergoed onder de noemer counseling, psychosociale hulpverlening of alternatieve behandelingen. In sommige gevallen bieden zorgverzekeraars een aparte vergoeding voor coaching. Neem voor meer informatie contact op met je ziektekostenverzekeraar.

Via je CAO:
Lees in je CAO na of er een coach- of opleidingsbudget is opgenomen. Vakbonden en werkgevers zien gelukkig steeds vaker het belang van coaching.

Overleg met je werkgever:
Een werkgever heeft vaak een opleidings- of bijzonder budget per medewerker gereserveerd, dat ook besteed kan worden aan coaching. Wandelcoaching is relatief goedkoop en wordt vaak als effectief ervaren. Zeker wanneer coaching (preventief) ingezet wordt tegen ziekteverzuim zijn werkgevers, na overleg met de bedrijfsarts, vaak bereid om de kosten van een coachtraject te vergoeden. Neem voor meer informatie contact op met je leidinggevende, HR-manager, bedrijfsarts of de Arbodienst.

Wanneer je een UWV-uitkering ontvangt:
De uitkeringsinstantie (UWV) stelt geld beschikbaar voor herstel en integratie. Je kunt bij je UWV-coach informeren of er geld beschikbaar voor je is. Kijk voor meer informatie op UWV.nl

Via PGB:
Mensen met een Persoons Gebonden Budget (PGB) kunnen in een aantal gevallen de kosten via PGB vergoed krijgen.

Algemene voorwaarden:

Indien besloten wordt het samen begeleidingstraject in te gaan, betekent dat dat je zelf verantwoordelijk bent voor gemaakte keuzes, je eigen gedrag en de consequenties hiervan.

Bij verhindering is het prettig als u dit zo snel mogelijk telefonisch doorgeeft.
Afspraken dienen minimaal een werkdag (24 uur) van te voren geannuleerd te worden. Indien de afspraak te laat wordt geannuleerd zal de afgesproken sessie  bij u in rekening worden gebracht. De factuur dient binnen 14 dagen betaald te zijn.

Een overeenkomst gaat in werking als het toestemmingsformulier door vader en moeder is ondertekend, het behandelplan is door gesproken en met goedkeuring van de algemene voorwaarden.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met TOPkindercoaching.
Vertrouwelijke informatie – geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen.
 Aansprakelijkheid
A) TOPkindercoaching is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirect schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de cliënt en zijn of haar ouders/verzorgers hebben genomen, al dan niet in overleg met TOPkindercoaching.
B) Cliënt en zijn of haar ouders/verzorgers zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/haar gemaakte keuzes.
C) De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de eventuele materiële schade en lichamelijke letsel schade.
Op de praktijk liggen de algemene voorwaarden ter inzage en zijn hier online Algemene Voorwaarden TOPkindercoaching te bekijken.
Uitvoering van de overeenkomst
TOPkindercoaching heeft een inspanningsverplichting ten opzichte van de cliënt; nooit een resultaatverplichting. Hieronder wordt verstaan dat TOPkindercoaching te allen tijde zich maximaal zal inspannen om te werken binnen de grenzen van haar competenties.

De kosten van (kinder-)coaching worden soms vergoed door de ziektekostenverzekeraars.

Dit kan vallen onder alternatieve geneeswijzen of psychosociale hulpverlening.

U kunt de gemaakte kosten wel als bijzondere ziektekosten aftrekken in uw belastingaangifte.
Kindercoaching kan eventueel worden betaald uit het Persoons Gebonden Budget (PGB).

Ingeschreven bij KVK: NL001806568B04

Sinds kort ben ik aangesloten bij beroepsorganisatie Adiona.

Vanuit deze organisatie bestaat er een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling.