Tarieven

Tarieven:

Kennismakingsgesprek                                                                  15-30 minuten   GRATIS
Intake-of eindgesprek                                                                     30-60 minuten    € 35
Coachingssessie                                                                                60 minuten            € 60
Gesprek met leraar van uw kind                                                 30-60 minuten     € 35

Workshop Opvoedkwaliteitenspel                                            60 minuten             € 20 (totaal bij 2 deelnemers)

Workshop Schatgravers                                                                  60 minuten            € 20 (totaal bij 4 deelnemers)

Workshop Met aandacht de natuur in                                       60 minuten            €10 per kind (totaal 6 deelnemers)

Workshop De natuur als projectiemechanisme                    60 minuten.         €60         (voor ouder(s) of ouder(s) en kind)

Algemene voorwaarden:

Indien besloten wordt het samen begeleidingstraject in te gaan, betekent dat dat je zelf verantwoordelijk bent voor gemaakte keuzes, je eigen gedrag en de consequenties hiervan.

Bij verhindering is het prettig als u dit zo snel mogelijk telefonisch doorgeeft.
Afspraken dienen minimaal een werkdag (24 uur) van te voren geannuleerd te worden. Indien de afspraak te laat wordt geannuleerd zal de afgesproken sessie  bij u in rekening worden gebracht. De factuur dient binnen 14 dagen betaald te zijn.

Een overeenkomst gaat in werking als het toestemmingsformulier door vader en moeder is ondertekend, het behandelplan is door gesproken en met goedkeuring van de algemene voorwaarden.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met TOPkindercoaching.
Vertrouwelijke informatie – geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen.
 Aansprakelijkheid
A) TOPkindercoaching is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirect schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de cliënt en zijn of haar ouders/verzorgers hebben genomen, al dan niet in overleg met TOPkindercoaching.
B) Cliënt en zijn of haar ouders/verzorgers zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/haar gemaakte keuzes.
C) De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de eventuele materiële schade en lichamelijke letsel schade.
Op de praktijk liggen de algemene voorwaarden ter inzage en zijn hier online Algemene Voorwaarden TOPkindercoaching te bekijken.
Uitvoering van de overeenkomst
TOPkindercoaching heeft een inspanningsverplichting ten opzichte van de cliënt; nooit een resultaatverplichting. Hieronder wordt verstaan dat TOPkindercoaching te allen tijde zich maximaal zal inspannen om te werken binnen de grenzen van haar competenties.

De kosten van (kinder-)coaching worden soms vergoed door de ziektekostenverzekeraars.

Dit kan vallen onder alternatieve geneeswijzen of psychosociale hulpverlening.

U kunt de gemaakte kosten wel als bijzondere ziektekosten aftrekken in uw belastingaangifte.
Kindercoaching kan eventueel worden betaald uit het Persoons Gebonden Budget (PGB).

Ingeschreven bij KVK: NL001806568B04

Sinds kort ben ik aangesloten bij beroepsorganisatie Adiona.

Vanuit deze organisatie bestaat er een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling.